Avoinna tänään 08:00–21:00

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kiinteistö Oy Espoon Siltakatu 11
c/o Newsec Property Asset Management Finland Oy
PL 5200101 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ

Miia Aro, kauppakeskuspäällikkö
Newsec Property Asset Management
puh 0207 420 400
miia.aro@newsec.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kauppakeskus Entressen verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Henkilön vapaaehtoinen suostumus: Tietoliikenneyhteyttä sekä päätelaitetta koskevat tiedot kuten IP osoite, laite-ID tai muu laitekohainen tunniste ja evästetiedot käyttäytymisen analysointia ja profilointia varten verkkopalveluissamme.
  • Henkilön vapaaehtoinen suostumus: Mahdolliset teksti- tai kuvatiedot, jotka toimitetaan verkko- tai sosiaalisen median palveluihimme tykkäämällä, seuraamalla tai antamalla palautetta, kommentoimalla tai kilpailuun osallistumalla.
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Käyttäjien nimi ja yhteystiedot erikseen kysyttäessä kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot asiakassuhteen hoitoa, kilpailuja, markkinointia, tuotteiden ja palveluiden kehitystä sekä verkkopalvelun kehitystä varten.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Verkkosivuilla evästeiden avulla kerätyt tiedot kuten sivustojen osoitteet, joista verkkopalveluun tullaan, IP-osoite, laitetunnus- ja tyyppi, vieraillut sivut ja vierailun kesto. Lue lisää ja muokkaa evästeasetuksia.
  • Perustiedot erikseen kysyttäessä, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero).
  • Yhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto tai viestit.
  • Muut mahdollisesti antamasi ja suostumuksellasi käsiteltävät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään enintään 1 vuosi asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Verkkosivuston kävijätietoja säilytytetään Google Analyticsin käyttöehtojen mukaisesti. Sosiaalisen median palveluissa luovutettuja tietoja säilytetään kyseessä olevan sosiaalisen median käyttöehtojen mukaisesti. Käytämämme sosiaalisen median kanavat ovat Facebook ja Instagram. Yhteydenottopyyntöihin perustuvia tietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin niiden käsittely kestää.

6. EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

Verkkosivumme ja sosiaalisen median kanavamme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, käyttökokemuksen parantamiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi meidän tai kumppaneidemme tarjoamissa palveluissa. Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta verkkosivuillemme siirrytään, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite.

Lue lisää ja muokkaa evästeasetuksia.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

NewSec Property Asset Management on rekisterinpitäjä. Rekisteritietoja luovutetaan vain erikseen sovittaessa markkinointi- ja/tai teknologiayhteistyökumppaneille kamppanjoiden tai verkkosivuston toiminnan toteuttamiseksi, testaamiseksi tai analysoimiseksi. Rekisterinpitäjä voi julkaista tietoja vain siltä osin kuin on erikseen sovittu.

Henkilökohtaisia rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Google Analyticsin keräämät kävijätiedot sijaitsevat Googlen palvelimilla, jotka saattavat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella Googlen käyttäjäehtojen mukaisesti. Sosiaalisen median palveluiden kuten Facebookin ja Instagramin keräämät tiedot saattavat myös siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kyseisten palveluiden käyttöehtojen mukaisesti.

Lue lisää Googlen käyttöehdoista.
Lue lisää Facebookin käyttöehdoista.
Lue lisää Instagramin käyttöehdoista.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. YHTEYDENOTOT

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).